Varför behövs ARTinED - ARTinED – Ett nytt sätt att undervisa med estetiska ämnen

Gå till innehållet

Huvudmeny

Varför behövs ARTinED

Om projektet

Varför behövs

Om vi vill främja framväxten av en kunskapsdriven ekonomi och ett effektivt entreprenörskap måste vi också stimulera och uppmuntra kreativiteten på varje nivå inom utbildningssystemet. Kreativitet är en förutsättning för att Europa ska kunna hävda sin position. Frågan är hur kreativiteten ska stimuleras och vilken plats kreativiteten har i dagens kunskapsinriktade läroplaner.

Det finns ett akut behov inom det europeiska utbildningssystemet av att hitta ett sätt att integrera kreativitet i varje aspekt av läroplanerna och se till att de estetiska ämnena inte marginaliseras eller underutnyttjas som ett verktig för att genom olika konstnärliga uttrycksmedel föra in kreativitet i varje skolämne.


Skolsystem som bygger på att undervisningen främst sker via det talade eller skrivna ordet når helt enkelt inte ut till alla de elever som har svårt med kursplaner och undervisning som främst baseras på verbal kompetens, men som kan ha en annan typ av begåvning än rent verbal eller logisk. Deras intelligens kan istället ligga på en visuell/spatial, kroppslig/kinestetisk eller musikalisk nivå eller ha med sociala färdigheter eller självkännedom att göra (Howard Gardner).

 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn